Постигането на цялостно здраве изисква профилактика и лекуване на целия организъм, а не само на болестта. Според изтъкнатия американски физиолог д-р К. Пелетие „Най-важното за цялостното здраве е, че всяко съ стояние на здраве или на болест изисква вземане под внимание на всички участващи фактори: физиологични, психологични, влияние на околната среда и духовно здра ве."

В САЩ са създадени над 220 центъра за ця лостно здраве, свързани с различни медицински инсти тути и университети. В тях се лекува без лекарства, с ефективни природни методи, разработени на съвре менно научно равнище. Особено внимание се отделя на психическото и духовното здраве. Прилагат се психотерапия, автогенен тренинг, рефлексотерапия, управление на емоционалната сфера, самовнушение, самовъзпита ние, музико и цветотерапия, билкотерапия, хомеопатия и др. Тези центрове имат световна известност, тъй като в тях се лекува комплексно (психическо, ду ховно и соматично здраве) с помощта на съвременни природосъобразни, безвредни методи. В САЩ са създа дени и 9 интернационални центъра за цялостно здраве.