Сънят е природен дар, необходимост, без която човек не може да живее. Сънят е нужна почивка за сложната жива система на човешкия организъм, за да не бъде увре ден от преумора.

Чрез съня се осигуряват условия за пра вилно протичане на самовъзстановителните и самоизграждащите процеси на организма. Сънят дава частич на почивка на всички системи за възвръщане към нор малното им състояние чрез намаляване на всички жизне ни функции на организма (дишане, сърдечна дейност, кръвообращение, сетивни възприятия, температура и др.). Много смущения (особено на централната нервна система, като нарушена работоспособност, отслабена памет, разсеяност, грешки при работа) се дължат на не достатъчен или смутен сън. Без пълноценен сън и по чивка не може да има здравословен живот.