Как да дишаме правилно
Основните енергии и кислородът за нашето съществу ване се приемат чрез дишането. Без кислород животът на човека е немислим. Правилно то дишане осигурява достатъчно кислород за кръвта, която го разнася до всяка клетка. Богатото кислородно снабдяване на организма осигурява здравословен жи вот. Много заболявания се причиняват от недоброто дишане. Особена вреда на дишането и снабдяването с кислород нанася тютюнопушенето. Често сме склонни да омаловажаваме една хронична хрема и запушване на носа, което силно затормозява дихателния процес и доброто снабдяване с кислород. Трябва също да се об ръща внимание и на хроничния бронхит и емфизем (осо бено при пушачите), които съществено нарушават приемането на кислород чрез белите дробове. На диша нето може да попречи и неправилната стойка (кифоза — прегърбване, сколиоза — странично изкривяване на гръбначния стълб). Често не се обръща внимание, че при заседналия начин на живот дишането на човека е повърх ностно и гръдно. Трябва да се приучим към дълбоко, пълно, равномерно и бавно дишане. На всеки 1—2ч е не­обходимо да се поема поне 10 пъти чист въздух с пълно, дълбоко дишане. При движение на открито, физкултура, дихателна гимнастика дишането трябва да се тренира целенасочено.