Хомеостазата представлява постоянство, равновесие на вътрешната среда. Думата произлиза от гръцки „хомеос" — равен и „стазис" — състояние. Според френ ския учен Кл. Бернар „Постоянството във вътрешната среда е условие за свободния и независим живот." За да запази живота си във външната среда, организмът тряб ва да съхрани постоянството на своята вътрешна среда.