В края на XIX и началото на XX век е било установено действието на три биоритъма у човека — физически, емоционален и интелектуален, физическият биоритъм има продължителност 23 дни. Той обхваща циклични промени на фактори на физическото състояние (конди-ция): физически сили, координация на движения, устой чивост на болести и др. Емоционалният биоритъм е с продължителност 28 дни. Той оказва влияние върху наст роението, емоционалната наситеност и жизнерадост на поведението, душевното състояние, чувствителност та и творческите възможности (особено в изкуство то). Интелектуалният биоритъм е с продължителност 33 дни. От него зависят нашата мисловна дейност, па метта, умствената работоспособност, възможност та за заучаване, анализ и логическо разсъждение.