Трите биоритъма — физическият, емоционалният и интелектуалният, започват от деня на раждането. След това се променят циклично, като графичното им изоб разяване е синусоида, която два пъти пресича хоризон талната линия в нулеви (критични) точки.

Първата половина на всеки биоритъм представлява неговата положителна фаза (над хоризноталата), а втората — отрицателната (под хоризонталата).

Дължината на всяка от двете фази на физическия биоритъм е 11,5 дни, на емоционалния — 14 дни, и на интелектуалния — 16,5 дни.