Здравословното хранене опреде ля не само нормалния растеж и развитие на децата, но и тяхната работоспособност и успеха им в обу чението.

Хранителните потребности на децата и юношите се различават съществено от тези на възрастните. Процесите на обмяна на веществата при подраства щия организъм протичат по-интен зивно, затова хранителните вещества са необходими не само за покриване на енергийните нужди, но и за усиле но изграждане и развитие. Потребностите от енергия са различ ни през периода на детството и юно шеството. Те са много по-високи от тези на зрелия организъм. Така на пример за възрастта 7-10 години са необходими около 1890 ккал/ден, а през юношеството и пубертета те са 2760 ккал/ ден.
За да са здрави, децата трябва да при емат пълноценна, разнообразна и в достатъчно количество храна. Раз нообразието на храните може да се разпредели в следните основни групи, според това на кои хранителни веще ства са източници: зърнени храни, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, месо, риба, яйца, бобови храни и др.

Млякото u млечните продукти са група храни, които трябва да са приоритетни за детското хранене. Те са богати на пълноценен белтък, лесно усвоим калций и витамини от групата А и В. Ежедневно трябва да се консумира най-малко 400 г кисело или прясно мляко и 30 г сирене.

Пресните плодове и зеленчуци
са друга основна група храни, които са богати на много витамини, мине рали, влакнини, биоактивни вещества с полезен за здравето ефект. Необхо димото дневно количество от пресни плодове и зеленчуци е 400 г на ден. Важен източник на енергия са зърнените храни, като трябва да се предпочитат пълнозърнестите. За своето развитие и добро функцио ниране детският мозък, както и всеки друг орган на тялото, има нужда от специфични храни