Хомеостазата се поддържа от т. нар. хомеостатични механизми. Такива са системите за поддържане на по стоянство на температурата, водното съдържание, основно-киселинното равновесие, йонния състав на телесните течности, нивото на холестерола, кръвната захар и други параметри в организма.

Какво е значението на хомеостазата?
Чрез хомеостазата се обясняват редица физиологични отклонения и предболестни състояния. С промени в хо меостазата са свързани редица физиологични състоя ния, като стареене, климакс, пубертет и др. Обезводня ването, диабетът, хипогликемията (пониженото ниво на кръвната захар), високото и ниското кръвно наляга не, ацидозата (повишената киселинност) и др. са нарушения на хомеостазата.