Биоритмологията е наука за изучаване на биологичните ритми на живите организми. Ритмичността е универсално свойство на живите същества. Тя е присъща както на отделната клетка, така и на органите, системи те и на целия организъм. Под ритъм или цикъл се разбира периодичността в колебателните процеси, по-точно — времето между две последователни еднакви състояния (фази) на един периодичен процес. Проучванията показват, че ритмични са основните процеси в клетката: дифузията през клетъчната мембрана, промените в структурата на водата и белтъчните молекули, предаването на генетичната информация на ДНК, протичането на химичните реакции и др. Още за биоритъмите.