Ако защитната реакция на организма срещу стресора е силна и продължителна и изтощава ресурсите на физио логичните адаптационни механизми, може да се стигне до заболяване, наречено болест на адаптацията. На стъпват функционални или органични промени. Болестите на адаптацията са резултат от неспецифичната реакция на организма към дистрес — диабет, алергични и остри възпалителни реакции, хипертонична болест, ин фаркт, бронхиална астма, язвена болест, гръдна жаба, неврози, професионални болести, мигрена и др. Организ мът реагира индивидуално на всеки стресор. Когато адаптационните механизми не успяват да предпазят организма, къса се най-слабото звено (орган или система) 8 зависимост от предразположението, наследст вената обусловеност на индивида, състоянието на преумора или общото отслабване на тялото. Така при един човек адаптационната болест е коронарна болест или инфаркт, при друг — стомашна язва, при трети — невроза, при четвърти — диабет, и т. н.