Стрес е английска дума и означава натиск, напрежение, налягане. Най-често се употребява за изразяване на емоционален стрес. Според теорията на Селие стрес е „не специфичен отговор на организма на всяко представено пред него изискване", факторите, причиняващи стрес, се наричат стресови (стресори). Стресът не е необхо димо да се избягва. Както казва Селие, „пълната липса на стрес означава смърт".