Първостепенна роля за реализиране на ритмичните процеси в организма играе вегетативната нервна система. Тя регулира дейността на вътрешните органи, жлезите с вътрешна секреция, кръво и лимфообращението, гладката мускулатура. На молекулно равнище голямо значение за ритмичните процеси има водата в орга низма. Периодичното превръщане на една структура в друга придава на движението на водните молекули микроимпулсиращ характер, лежащ в основата на много ритмични функции на организма.


Какво е това циркаден ритъм?

Циркаден се нарича денонощният ритъм от около 24 часа. Произхожда от лат. cirka — проблизително, и diem — ден (в смисъл ден и нощ). С хилядолетия външните природни ритми са влияели върху всички живи организми и са станали причина те да устроят физиологичните си функции според тях. Основен биоритъм в човешкия живот е денонощният. С него са свързани бодърстването и работоспособността през деня, както и сънят и по чивката през нощта.