Физиологичен стрес
Физиологичния стрес e отговор на всяко изискване, отправено към организма. Всеки стресор може да бъде посрещнат с една от двете реакции: активна — чрез борба, и пасивна — чрез бягство или примирение. Различни фактори, като радост или мъка, студ или топлина, микроорганизми или лекарства, предизвикват в организма неспецифични реакции, общи за всички видове въздействия. Това е различен по сила стереотипен (един и същ) отговор на организма на всякакъв стресор. Физиологичен стрес с не голяма интензивност не трябва да се избягва.